Projecte GEP

GEP és l’acrònim de Grup Experimental Plurilingüe.

La nostra escola és un dels centres educatius de les comarques del Baix Camp que col·labora amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per desplegar, en fase experimental, una nova manera de treballar les llengües. També els idiomes estrangers.

Pare Manyanet - Reus té constituït el grup GEP que està format per mestres d’idiomes de primària, secundària i membres de l’equip directiu.


EL PLURILINGÜISME AL COL·LEGI PARE MANYANET

El curs 2015-2016, el Col·legi Pare Manyanet mogut per la voluntat de promoure l’ús de l’anglès al centre, va entrar a formar part del GEP (Grup Experimental per al Plurilingüisme).

Es tracta d’una iniciativa del Departament d’Ensenyament que té com a objectiu introduir les llengües estrangeres en matèries no lingüístiques dels centres educatius seguint la metodologia AICLE.

Al nostre centre, les matèries que fins ara han participat al projecte són ciències naturals (Science) a Primària i Secundària , matèries optatives (Entrepreneurship i Drama) a Secundària.

Amb aquesta iniciativa, hem aconseguit augmentar el nombre d’hores en les quals els nostres alumnes estan exposats a la llengua anglesa, fet que afavoreix l’adquisició de la competència lingüística en aquesta llengua.

FORMACIÓ

Per tal de dur a terme el Projecte, l’equip directiu del Centre i el professorat que forma part de la comissió impulsora ha hagut de rebre una formació

 • Jornada d'intercanvi d'experiències GEP a Barcelona (2015-2016)

 • Formació per als equips directius dels centres GEP (1r any)

 • Formació pels docents del GEP (1r any) Curs semipresencial. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària

Aquesta formació ha estat transferida per l’equip impulsor a la resta del professorat a través de les reunions de coordinació i claustres.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

 • Millorar els resultats globals en llengua anglesa.

 • Assegurar la inclusió de l’anglès a les assignatures no lingüístiques.

 • Augmentar progressivament el nombre d’alumnes que en acabar l’ESO puguin acreditar el nivell B1 d’anglès del marc comú Europeu de referència.

 • Augmentar progressivament el nombre d’alumnes que estudien una segona llengua estrangera (francès).

 • Augmentar progressivament el nombre d’alumnes capaços de comprendre oralment i per escrit llengües romàniques diferents de la seva a través de nombroses pràctiques d’intercomprensió.

COM HO FEM?

 • Desenvolupant projectes cooperatius de centre en llengua anglesa.

 • Creant materials didàctics de diferents matèries en anglès.

 • Utilitzant l’anglès com a llengua curricular en diferents matèries.

COM EN FEM DIFUSIÓ?

1. Publicació del projecte GEP a la web del centre.

2. Difusió a la comunitat educativa a través de reunions i trobades com la jornada de portes obertes.

3. Reunions d’Inici de Curs

4. Visites personalitzades durant el període de preinscripció

5. Reunions de claustre

6. Reunions de Consell Escolar

7. Memòria Anual